Privacy statement

 1. Algemeen

In dit privacystatement wordt beschreven hoe Stichting Ice Amsterdam (hierna: “Ice Amsterdam”) de persoonsgegevens van individuen verwerkt bij het gebruik van de website www.iceamsterdam.nl (hierna: “de Website”) en het aanbieden/verkopen van toegangskaarten voor de ijsbaan.

 1. Persoonsgegevens
 • Ice Amsterdam verwerkt de volgende persoonsgegevens:
  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • (E-mail)adres;
  • Telefoonnummer;
  • Correspondentie tussen de betrokkene en Ice Amsterdam;
  • Gegevens van sollicitanten (arbeidsverleden en opleidingsniveau);
  • Gegevens die zien op het apparaat dat door de betrokkene wordt gebruikt, zoals een IP-/of MAC-adres;
  • Informatie verkregen via cookies;
  • (Pas)foto’s.
 • Ice Amsterdam verzamelt en/of verwerkt persoonsgegevens:
  • Wanneer de betrokkene persoonsgegevens via de Website aan Ice Amsterdam heeft verstrekt;
  • Wanneer de betrokkene contact opneemt met Ice Amsterdam;
  • Wanneer de betrokkene een bestelling bij Ice Amsterdam plaatst;
  • Wanneer deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van de Website van Ice Amsterdam, onder andere via cookies;
 1. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens
 • Ice Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op grond van één of meer verwerkingsgrondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
  • Toestemming;
  • Uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is; en/of
  • Gerechtvaardigd belang van Ice Amsterdam of een derde.
 • Indien Ice Amsterdam persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, dan ziet die verwerking enkel op marketingactiviteiten en/of het reageren op sollicitaties. Ice Amsterdam zal in dat geval de persoonsgegevens slechts verwerken, wanneer dit noodzakelijk is om de hiervoor genoemde doeleinden te verwezenlijken.
 • Ice Amsterdam verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Doel Verwerkingsgrondslag Omschrijving Soort persoonsgegevens
De verkoop en levering van tickets en IJsclubpassen. – Uitvoering van de overeenkomst

 

Ice Amsterdam exploiteert een Website waarop bezoekers tickets en/of IJsclubpassen kunnen kopen (i) Naam;

(ii) Adres en woonplaats

(iii) Contactgegevens

(iv) Gegevens die zien op het apparaat dat door de betrokkene wordt gebruikt, zoals een IP-/of MAC-adres

(v) (Pas)foto’s;

Contact opnemen met de betrokkene wanneer deze het contactformulier heeft ingevuld op de Website. – Toestemming van de betrokkene

– Gerechtvaardigd belang

Bezoekers kunnen contract opnemen met (de helpdesk van) Ice Amsterdam. Daarvoor kan men gebruikmaken van het contactformulier dat op de website vermeld staat. (i) Naam

(ii) Contactgegevens

(iii) Correspondentie tussen de betrokkene en Ice Amsterdam

Het reageren op sollicitaties. – Gerechtvaardigd belang Ice Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten die mogelijk relevant zouden kunnen zijn voor het doorlopen van een sollicitatietraject. (i) Naam

(ii) Adres en woonplaats

(iii) Contactgegevens

(iv) Correspondentie tussen de betrokkene en Ice Amsterdam

(v) Informatie over het opleidingsniveau en arbeidsverleden van de betrokkene.

Marketingactiviteiten – Gerechtvaardigd belang Ice Amsterdam is voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om haar diensten/producten te promoten en het aanbod verder uit te bereiden. Voor dit gerechtvaardigde belang verwerkt Ice Amsterdam persoonsgegevens. (i) Naam

(ii) Adres en woonplaats

(iii) Contactgegevens

(iv) Gegevens die zien op het apparaat dat door de betrokkene wordt gebruikt, zoals een IP-/of MAC-adres

(v) informatie verkregen via cookies

Het verzenden van een nieuwsbrief – Toestemming Bezoekers van de Website kunnen zich aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief van Ice Amsterdam. Daarmee blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de Website en producten van Ice Amsterdam. (i) Naam

(ii) Contactgegevens

 

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
 • Ice Amsterdam zal de persoonsgegeven niet aan derden verstrekken, tenzij:
  • deze worden verstrekt aan een door Ice Amsterdam ingeschakelde verwerker, die overeenkomstig dit privacystatement en de daarin opgenomen doeleinden de persoonsgegevens ten behoeve van Ice Amsterdam zal gaan verwerken. Ice Amsterdam zal in dat geval een overeenkomst sluiten met verwerker waarin deze wordt verplicht voldoende technische en organisatorische maatregelen te treffen, teneinde passende waarborgen te bieden voor de beoogde gegevensverwerking; of
  • Ice Amsterdam op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de persoonsgegevens af te staan aan een daartoe bevoegde instantie.
 1. Minderjarigen
 • Ice Amsterdam verwerkt enkel persoonsgegevens van betrokkenen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger (e.g. voogd).
 1. Sollicitanten
 • Ice Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten die mogelijk relevant zouden kunnen zijn voor het doorlopen van een sollicitatieproces, waaronder informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens worden verwerkt, omdat Ice Amsterdam een gerechtvaardigd belang heeft bij het kunnen beoordelen of de kwaliteiten van de sollicitant overeenkomen met de functieomschrijving.
 • De persoonsgegevens die Ice Amsterdam ontvangt in het kader van een sollicitatieprocedure zullen uiterlijk binnen 4 weken na afloop van deze procedure worden verwijderd, tenzij de sollicitant hier eerder om verzoekt of indien Ice Amsterdam toestemming heeft gekregen van de sollicitant om de gegevens langer te bewaren. In het geval dat de sollicitatieprocedure leidt tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, zullen de persoonsgegevens bewaard worden voor zolang dit noodzakelijk is.
 1. Cookies
 • Ice Amsterdam maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de computer, smartphone of tablet van een betrokkene kunnen worden geplaatst. Met deze cookies verzamelt Ice Amsterdam – overeenkomstig de door de betrokkene opgegeven voorkeuren – automatisch gegevens over het surfgedrag en de online activiteiten van de betrokkene. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. De automatisch verzamelde gegevens kunnen door Ice Amsterdam worden gecombineerd met gegevens over het apparaat van de betrokkene (e.g. een IP-adres). Indien toestemming van de betrokkene hiervoor nodig is, dan zal Ice Amsterdam daar voorafgaand naar vragen.
 • Het cookiebeleid van Ice Amsterdam bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Ice Amsterdam cookies gebruikt.
 1. Rechten van de betrokkene
 • Als Ice Amsterdam persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten:
  • Recht op informatie: U heeft recht om informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom Ice Amsterdam uw persoonsgegevens verwerkt.
  • Recht op inzage: U heeft het recht om inzage en afschrift te krijgen van de persoonsgegevens die Ice Amsterdam van u verwerkt.
  • Recht op rectificatie: U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen, indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om Ice Amsterdam te verzoeken (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
   • u betwist de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. De verwerking wordt beperkt gedurende de periode die Ice Amsterdam nodig heeft om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
   • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;
   • Ice Amsterdam heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen en onderbouwen van een rechtsvordering.
   • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Ice Amsterdam zwaarder wegen dan die van u.
  • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die door Ice Amsterdam worden verwerkt, in gestructureerd en gangbaar (digitaal) formaat, te verkrijgen om deze ongestoord aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
  • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking plaatsvindt rust op één van de volgende verwerkingsgrondslagen: ‘vervulling van een taak van algemeen belang’ en/of ‘behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ice Amsterdam’. Ice Amsterdam zal de verwerking van persoonsgegevens staken, indien deze geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
  • Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om Ice Amsterdam verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Ice Amsterdam zal dit verzoek inwilligen, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
  • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;
  • u heeft uw toestemming ingetrokken voor het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • u heeft gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Indien de u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Alle verwerkingen van de persoonsgegevens die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het intrekken van toestemming, worden geacht rechtsgeldig te zijn gebeurd.
 • U kunt zich afmelden van onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: office@iceamsterdam.nl of door te klikken op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
 • U kunt uw verzoek voor het uitoefenen van bovenstaande rechten c.q. bevoegdheden schriftelijk indienen bij Ice Amsterdam via de contactgegevens onderaan dit privacystatement. Ice Amsterdam zal uw aanvraag binnen één maand behandelen. Indien het gaat om een ingewikkeld of groot aantal verzoek(en), dan kan Ice Amsterdam ervoor kiezen om deze termijn met twee maanden verlengen.
 • Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden via de contactgegevens onderaan dit privacystatement. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 1. Bewaartermijn
 • Ice Amsterdam bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode waarvoor zij deze nodig heeft om het doel te realiseren waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, tenzij Ice Amsterdam op grond van een wettelijke bepaling verplicht is om de persoonsgegevens langer te bewaren.
 1. Wijzigingen in dit privacystatement
 • Ice Amsterdam behoudt zich het recht voor om dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Ice Amsterdam adviseert de betrokkene dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele aanpassingen in dit privacystatement. De huidige versie van dit privacystatement is bijgewerkt op 9 september 2022.
 1. Contact
 • Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacystatement, dan kunt u contact opnemen met ons via:

Stichting Ice Amsterdam
Dick Keser
Paulus Potterstraat 3F
1071 CX Amsterdam
dick@iceamsterdam.nl